Algemene voorwaarden

GEBRUIK & HUUR MATERIAAL

Alle materialen dienen netjes afgewassen en in goede staat binnen de 5 dagen na de activiteit (zowel het gehuurde als het niet gehuurde materiaal) teruggebracht te worden, zoniet zal een reinigingskost aangerekend worden.

De barbecue, alsook de roosters dienen proper gemaakt te worden. Ontbrekend, beschadigd of stukgemaakt materiaal zal aangerekend worden.

BESTELLINGEN

Gedane bestellingen kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 1 maand voor de activiteit, daarna dient het bedrag van de bestelling integraal betaald te worden, tenzij de activiteit door overmacht niet kan doorgaan.

BETALINGSMODALITEITEN

De betalingen gebeuren contant bij levering of d.m.v. overschrijving voor de levering op onze bankrekening. De facturen of betalingsnota’s opgemaakt na de activiteit dienen betaald te worden binnen de 5 dagen d.m.v. overschrijving op onze bankrekening. Bij laattijdige of niet-betaling worden de prestaties van traiteur Yannick van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling geschorst en zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest worden aangerekend van 12 % per jaar. Bovendien zal een forfaitaire schadevergoeding van 15 % over het netto-factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van € 25. Voor alle rechtsgedingen en geschillen in verband met de uitvoering van deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.